Skadefelling
I Lillehammer-regionen har det de siste årene vært stor  aktivitet av rovvilt, noe som også har ført til betydelige tap av sau på beite. Rovviltnemda vurderer årlig en kvote for betinget skadefelling som kan iverksettes ved rovviltskader. Blir det gitt tillatelse til betinget skadefelling så er det de kommunale rovviltfellingslagene som får oppdraget med å iverksette felling.
 
Rovviltberedskap
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen – Rovvilttelefon: 957 05 520
 
Statsforvalteren i Innlandet sin rovvilttelefon: 970 29 840
 
MDs rovvilttelefon: 977 87 000
 
Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for skadedokumentasjon og praktisk gjennomføring av bestandsregistreringer.
 
Rovviltkontakt Odd Steinar Granheim     975 60 167
Rovviltkontakt Eivind Fossum                   911 29 562
 
Ved funn av kadaver er det viktig at en melder i fra til beitelag/dyreeier. Navn og telefonnummer står som regel på innsiden av øremerket og det er satt opp informasjons plakater i beiteområdene. Merk kadaveret så godt som det lar seg gjøre.