Tekniske krav

Lillehammer kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som er tekniske- og administrative bestemmelser utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS. Dette regulerer forholdet mellom kommune og abonnent. VA-normen for Lillehammer kommune gjelder for kommunale anlegg og beskriver krav som kommunen setter til VA-tekniske anlegg. VA-normen for Lillehammer bygger på en sentral norm, men med lokale tilpasninger, og kommer til bruk der det er avtalt kommunal overtagelse av vann- og avløpsarbeider. 

Plugging/tersing av ledninger

Ved plugging av private stikkledninger skal det sendes sanitærmelding fra ansvarlig utførende. Dette gjøres elektronisk. Melding skal inneholde situasjonskart og plugging skal skje etter kommunens anvisninger. Ved plugging av vannledning, skal anboringsklammer stenges og plugges. Avløp plugges ved avgreining til kommunal ledning.

Avstand til offentlige ledningsanlegg

Offentlige vann- og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side målt fra ytterkant ledning, jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» pkt. 3.4. Tiltak må ikke oppføres i ledningsanleggets restriksjonsbelte, og det må ikke foretas terrengendringer som kan føre til endret overdekking av ledningsanlegget. Restriksjonsbeltet gjelder også for grunnboring.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
TIlkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Slik gjør du for å koble deg til:
Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør. De kan være ansvarlig søker for deg, etter plan- og bygningsloven §20-1 første ledd bokstav a.
Søknad sendes elektronisk  via https://gravemelding.no