Aktiv og inkluderende med utfordringer for alle!

Jørstadmoen skole er en fulldelt barneskole (1-7) som ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen ca. 8 km. nord for Lillehammer. 

Samarbeid mellom skolen, Jorekstad sportsanlegg med fotballbaner, idrettshall, svømmehall og Jørstadmoen militærleir med "Militærskogen", gir oss fri og trafikksikker adgang fra skoleplassen og rett ut til lysløype, akebakke, skileikområde om vinteren, sandvolleyballbane, balløkke/tumleplass, turstier, orienteringsløyper og gapahuk om sommeren. Vi har masse plass både ute og inne. Det er flotte arbeidsforhold for lærere! Dette er skolen med mange muligheter for kreative lærere. 

 

Gå til denne Swayen

 

 

 

Kontakt oss

Epost: Jørstadmoen Skole Postmottak
Sentralbord resepsjon:  tlf: 61 10 78 10

Undervisningstider

Skolestart

Skoleslutt
1.-7.trinn: 08.30 alle dager Mandag 1.-7.trinn: 14.00
T
irsdag 1.-7.trinn: 14.00
Onsdag1.-7.trinn: 13.00
Torsdag 1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00
Fredag  
1.-4.trinn: 13.00/ 5.-7.trinn 14.00

Åpningstider:
Skolen 8-15.30
SFO 7-16.30 


Telefon:

Skolens sentralbord 61 10 78 10
Rektor: 61 10 50 43/ 416 72533
Undervisningsinspektør 61 10 50 44/ 419 30170
SFO-leder 61 10 50 45/ 4149 8885

Ansatte Jørstadmoen skole
Facebook/Jørstadmoen skole

Kontaktlærere

 

Skoleåret 2021-22

1.trinn: 23 elever
Kontaktlærere:  Hege Haugen Benedicte Strandenes 

2.trinn: 31 elever
Kontaktlærere: Sissel Vik Granseth Grethe Hansen
3.trinn: 23 elever
Kontaktlærere: Jofrid Vaule Laakso Lars A M Scharp
4.trinn: 36 elever
Kontaktlærere: Ole Magnus Langseth - Heidi Aarnes
5.trinn: 21 elever
Kontaktlærere:  Kjersti Tangen Anita Røste
6.trinn: 18 elever
Kontaktlærere:  Liv Randi Steinum Siv Risvoll
7.trinn:31 elever
Kontaktlærere:  Stian Chr. Walker Ane Nyseth
 

Foreldrekontakter, FAU og SU

FAU representanter skoleåret 2021-22

1.trinn: Merethe Brubakken
2.trinn: Anne Lene Gustavsholm
3.trinn:  Karoline A Bakken 
4.trinn: Lina Dissen, Vara Marthe Bjerke
5.trinn:  Fatima Ismail 
6.trinn: Stine Rybråten,
7.trinn: Håkon Rustad 
SU: 

Vedtekter FAU 
Planlagte møter 2021-22: tirsdag: 21.september (utsatt årsmøte 2020-21) 5.oktober 2.november 7.desember 4.januar(?) 8.februar 8.mars 5.april 3.mai 7.juni
Møtereferat oktober november desember  januar februar mars april mai juni (årsmøte)

 

 


Treffkvelder: 
SU/SMU  
TSU 
Foreldreutvalget for grunnskolen FUG Her finner man mye nyttig informasjon om tillitsververvene foreldrekontakt, FAU-representant og skolen råds- og samarbeidsorganer

Tidligere skoleår:
Møtereferat 2020-21: august september (utsatt årsmøte) oktober november desember  februar  mars april mai juni
ÅRSMELDING 2020-21Møte referat 2019-20:  september  oktober  november  desember   vedlegg des_17.mai  februar  mars  april  mai  juni
Møtereferat 2018-19:  september   oktober november avlyst desember februar ekstraordinært møte februar    mars  april   mai  juni årsmøte foreldrerådet
Oppstartmøte Skole-hjemsamarbeid 4.september- presentasjon
Årsmøte i foreldrerådet 4.juni 2019 kl 18.30 Regnskap 2018-19  revisjonsberetning 2018-19  Budsjett 2019-20
Møtereferat Samarbeidsutvalget (SU) mars 2019 juni 2019 november 2019  juni 2020 November 2020

 

skolehelsetjeneten

Skoleheletjenesten

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade (Kommunehelseloven). Barneskolen er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vaksinerer, deltar i tverrfaglig samarbeid og gir veiledning/ helseopplysning. I samarbeid med skolen kan helsesykepleier delta på temaer på ulike klassetrinn.

Helsesykepleier, Anja Jevnesveen er vanligvis tilstede på Jørstadmoen skole mandag, onsdag og fredag

Epost   tlf.  90504983. 

Dersom eleven har helseproblemer som kreverundersøkelse eller behandling, henstiller vi til foreldrene å ta kontakt med fastlegen (kommunen har ingen egen skolelege). Ellers er vi behjelpelige med å henvise til kommunens fysioterapeut, ergoterapeut, pedagogisk- psykologisk- tjeneste og barnevern.

Hvis du som forelder har spørsmål angående ditt barns helse,ta gjerne kontakt med helsesykepleier. Vi vektlegger samarbeid med foreldre og følger opp individuelt ved behov. Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

 

1.trinn

 • Delta på førskoledagen.
 • Skolestartundersøkelse, møte med foresatte og elev, inkl. hørselstest og vekstmåling.
 • God skolestart, ½-1 dags observasjon i klassen.
 • Helsesykepleiers time, tema følelser, 45-60 min.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

2.trinn

 • Helsesykepleiers time: Psykologisk førstehjelp, 60-90 min
 • Vaksine DTP-polio.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

3.trinn

 • Helsesykepleiers time: tema grenser, 45-60 min.
 • Individuell vekstmåling, ca. 60-90 min pr klasse.
 • Utdeling av helseopplysningsskjema.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

4.trinn

 • To-hjems gruppe, tilbud til elever med skilte foreldre, 5-6 møter à 45 min.
 • Psykologisk førstehjelp, 4 x 45 min.
 • Delta på foreldremøte høst, info om ovenstående undervisningsopplegg.

5.trinn

 • Helsesirkel, en felles økt 60-90 min – bidra til at den enkelte er i stand til å gjøre selvstendige valg i forhold til egen helse og livsstil, individuell utfylling av helsesirkel. I påfølgende uker har jeg samtaler med hver enkelt elev med utgangspunkt i helsesirkelen.
 • Utdeling av helseopplysningskjema.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

6.trinn

 • Pubertetsundervisning, en felles økt 45-60 min + jente/guttegruppe à 45-60 min.
 • Vaksine, MMR, (vinter/vår 2020).
 • Forebygging av vold i nære relasjoner, 60-90 min.
 • Gutte- og jentesnakk, 4 x 45 min. per gruppe. Ønsker at sosiallærer eller lærer som følger klassen deltar. 5-9 elever per gruppe.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

7.trinn

 • Vaksine, HPV 2 doser.
 • Helsesykepleiers time, åpent tema, 60-90 min.
 • Delta på foreldremøte (etter behov).

Førskolebarn: Innkalles til undersøkelse hos helsesykepleier på den enkelte skole (evt på helsestasjonen)

Ved behov:

 • Samtale, undersøkelse og hørselstest.
 • Målrettet helseundersøkelse av enkelte elever på bakgrunn av meldte/ observerte behov på alle trinn
 • Påfyll av manglede vaksinering tidligere
 • Tverrfaglig team- fast deltager
 • Henviser til samarbeide instanser
 • Åpen dør for "drop-in"

  Du kan og nå helsesykepleier på Helsestasjonen i Familiens hus

Hodelus infobrosjyre.pdf

Skoleruta

Skoleruta 2020-21

Skoleruta 2021-22

Skoleruta 2022-23

Søknad om permisjon gjøres elekstronisk i Visma Flyt Skole. 

Reglement

JSMLOGO.png

TRIVSELSREGLER JØRSTADMOEN SKOLE 

 

Visjon:

Jørstadmoen skole – aktiv og inkluderende – med utfordringer for alle

Mål:

Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing

Vi vil ha et skolemiljø som kjennetegnes ved at vi:

 • viser respekt og omsorg, er inkluderende og hjelpsomme
 • har lyst til å lære og er arbeidsomme
 • tar godt vare på egne og andres saker

 Slik får vi dette til:

 • Vi holder oss innafor skolens område i skoletiden
 • Vi kaster snøball kun på oppsatt blink
 • Mobiltelfon skal være avslått i skoletiden
 • Når jeg sykler til skolen følger jeg trafikkreglene og bruker hjem *)
 • Når jeg bruker rullebrett, sparkesykkel eller lignende bruker jeg passende sikkerhetsutstyr.
 • Vi har arbeidsro i timene.
 • Vi møter presis til timer og avtaler.
 • Vi har med bøker og nødvendig utstyr til timene
 • Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Vi hlder skolens område rent og ryddig.
 • Vi bruker ikke ord og handlinger som kan såre eller skade andre.

Brudd på reglene kan føre til:

 • samtale med voksen og eventuelt involverte medelever
 • at de foresatte blir kontaktet
 • tap av goder for en avgrenset periode
 • at jeg må reparere eller betale for det jeg ødelegger/skader

*) FAU og skolen støtter Trygg Trafikk som anbefaler å vente med å sykle uten voksen i trafikken til 10-årsalder.

Lokale planer

Plan for godt skolemiljø
Trafikksikkerhetsplan
Ekskursjonsplan

Satsingsområder 
Begynneropplæringen 1.-4.trinn

 • På første trinn er Jørstadmoen med i i den kommunale satsingen med barnehagelærer som følger elevenen over fra barnehagen fra august og ut november.
 • Utarbeide lese-skriveplan for 1.-4.trinn i tråd med kommunalt gitte kriterier.

Engelsk

 • Utvikle metodikken i engenskundervisningen.
 • Ta i bruk digitale lærebøker på Ipad og økt lærertetthet i undervisningen.

Trygt og godt miljø

Forebygge

 • Sosiallærere har faste timer på alle trinn
 • Følge med og følge opp observasjoner og kartlegginger.
 • Iverksette målretta tiltak på trinn
 • Fellesarrangementer for hele skolen og på tvers av trinn
 • Tett samarbeid med foreldre- treffkvelder for småtrinn og mellomtrinn
 • Gjennomføre ekskursjonsplan i samarbeid med FAU

Tidlig innsats- dvs rask hjelp når det oppstår problemer

 • Lavterskelteam: Samarbeidsmøter med sosiallærer, helsesykepleier, PPT
 • Tverrfaglig team: Samarbeidsmøter med sosiallærer, helsesykepleier, PPT, barnevern, fysioterapeut, skolens ledelse
 • Tett samarbeid med foreldre.

Profesjonsfellesskapet

 • Fagfornyelsen- alle lærere deltar på etterutdanning i nye læreplaner
 • Tolærer-organisering på de fleste trinn
 • Samarbeide om å benytte ulike analytiske metoder for å forbedre kvaliteten på undervisningen.

Logo U.dir nullmobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen FUG